Yapılan bilgilendirmede şu görüşlere yer verildi: “27.10.2021 tarihinde ihalesi yapılan “Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Sterilizasyonu, Bertaraf Edilmesi, Yeni Sterilizasyon Cihazı Kurulması İşi” yüklenicinin şartname gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmesi idaremiz tarafından fesh edilmiştir. Süreç hakkında yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca kamuoyunu bilgilendirme gereği görülmüştür.

27.06.2018 tarihinde ihalesi yapılan “Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Sterilizasyon Tesisi İşletimi İşi” devam ederken, 23.03.2020 tarihinde söz konusu işin yüklenicisi tarafından Covid 19 pandemisi nedeni ile süre uzatımı talep edilmiştir. Belediyemiz tarafından süre uzatımı verilmemiştir ve ihale konusu iş 31.08.2021 tarihinde sona ermiştir. 

Yüklenici firma tarafından, sözleşmeye süre uzatımı verilmesi konusunda Belediyemize dava açılmıştır. Açılan davadaki Bilirkişi Raporunu hazırlayan heyet tarafından da, işin pandemiden olumsuz olarak etkilenebilecek bir iş olmayıp aksine, sağlık hizmetine duyulan ihtiyacın artması sebebi ile de tıbbi atık miktarında artış söz konusu olduğundan sektörün pandemiden etkilenmeyeceği, yürütülen faaliyet açısından süre uzatımını gerektirir bir sebep olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Eskişehir'de sokak kedilerinde salgın alarmı Eskişehir'de sokak kedilerinde salgın alarmı

İdaremiz tarafından 13.04.2021 tarihli Meclis Kararı ile yeni ihale süreci başlamış ve 08.09.2021 tarihinde yapılan ihale 10.000,00TL (10 bin) (saha kira bedeli + KDV) ve KDV hariç faaliyet konusu cironun %12’si +KDV muhammen bedel başlangıç bedeli üzerinden gerçekleştirilmiştir. İhaleye 7 firma katılmış olup mevcut yüklenici katılmamıştır. İhale sırasında yapılan incelemede 5 firma eksik evrak nedeni ile ihale dışı kalmıştır. İhalede 2 firma arasındaki açık artırmada ciro payı yüzde 48 gibi belediyemiz açısından avantajlı seviyelere yükselmiştir. Ancak sonrasında İhale komisyonu tarafından yapılan detaylı evrak incelemesinde en yüksek teklifi veren firmanın da evraklarında uygunsuzluk tespit edilmesi ile ihale iptal edilmiştir. 

Bunun üzerine ikinci ihale kararı alınarak muhammen bedel birinci ihaledeki teklifler de göz önünde bulundurularak faaliyet konusu cironun %40’ı +KDV olarak kurum yararına güncellenmiştir. 

27.10.2021 tarihinde “Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Sterilizasyonu, Bertaraf Edilmesi, Yeni Sterilizasyon Cihazı Kurulması İşi”  ihalesi aylık 10.000,00TL (saha kira bedeli + KDV) +KDV hariç faaliyet konusu cironun yüzde 40’ı +KDV muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu sefer İhaleye aralarında iptal edilen ihaleye katılım göstermeyen mevcut tesisin işletmecisinin de olduğu 5 firma katılmıştır. İhaleyi aylık 10.000,00TL (saha kira bedeli + KDV) +KDV hariç faaliyet konusu cironun %72’si +KDV ile mevcut işletmecinin sahibi olduğu firma kazanmış olup, 30.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

İşin sözleşmesine göre, iş yeri teslim tarihinden itibaren 12 aylık kurulum süresi içerisinde temin, montaj ve istenilen testlerin yapılarak devreye alınması gereken yeni sterilizasyon cihazı devreye alınmadığından ve Büyükşehir Belediyemize 12 ay süresince kira + ciro payından hiçbir ödeme yapılmadığından yüklenici firmaya 26.12.2022 tarihinde 30 gün süreli ihtar yazısı tebliğ edilmiş olup, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshedileceği ihtaren bildirilmiştir. 30 gün içerisinde yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmediğinden 26.01.2023 tarihinde söz konusu iş sözleşme hükümlerine göre idaremiz tarafından feshedilmiştir.

Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yeni ihale yapılana kadar geçecek süre içerisinde Valilik Makamı Başkanlığında 19.01.2023 tarihinde toplanan Mahalli Çevre Kurulu’nda kararlar alınmıştır. İlimizde oluşan tüm tıbbi ve patolojik atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi halk ve çevre sağlığı açısından önem arz etmekte olup, Büyükşehir Belediyemizce Mahalli Çevre Kurulu kararı uyarınca gerekli iş ve işlemlerin Büyükşehir Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre hiçbir olumsuzluk yaşanmadan hassasiyetle yürütüleceği, yeni ihale süreci tamamlanana kadar geçecek bu süre zarfında atıkların Ankara Büyükşehir Belediyesi tesislerinde bertaraf edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.”